Obchodní podmínky | BeTasty.cz

Volejte +420 602 614 892
Košík:

(0)

0,00 Kč

BeTasty.cz / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti BeTasty Food s.r.o. platné od 23.8.2021

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BeTasty Food s.r.o.
se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava – Kunčičky
identifikační číslo: 03378870
zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86767
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.betasty.cz

1. Kontaktní údaje prodávajícího
Název: BeTasty Food s.r.o.
Sídlo: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava – Kunčičky
IČ: 03378870 DIČ: 
zapsaná v OR vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86767
Telefon: +420 602 614 892
Kontaktní adresa: Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava – Kunčičky

Provozní doba: pondělí – pátek: 09:00 – 12:00 12:30 - 17:00
sobota – neděle: ZAVŘENO
Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti BeTasty Food s.r.o., se sídlem Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava – Kunčičky, identifikační číslo: 03378870, zapsané v OR vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86767 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.betasty.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen "webové rozhraní obchodu" ).
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mimo jiné pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínky (dále jen "VOP"), jejichž nedílnou součást tvoří způsob uzavření smlouvy, reklamační řád a způsob dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
2.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce www.betasty.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
2.4. Kupující obdrží potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující na e-mailovou před předaním zboží přepravci nebo při osobním převzetí zboží na provozovně.
2.5. VOP jsou ke stažení na adrese http://www.betasty.cz/obchodni-podminky
2.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
2.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, slovenském a anglickém jazyce.
2.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.betasty.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
4.4.1. Objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
4.4.2. Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí opisu objednávky (potvrzení objednávky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
4.7.1. V případě, že objednané zboží není skladem, smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká po odsouhlasení obou stran o dostupnosti a ceny zboží u dodavatele. Prodávající neprodleně získá informace o dostupnosti a ceně, které předá kupujícímu pomocí e-mailové zprávy na adresu uvedené v objednávce. Kupující je povinen reagovat do sedmi (7) kalendářních dní od doručení informace o dostupnosti a ceny.
4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby nebo vyprodání zásob. Ceny jsou prezentovány včetně daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
5.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího číslo účtu: 107-8269890217/0100, vedený u společnosti Komerční Banka, a.s. dále jen "účet prodávajícího");
5.3. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
5.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
5.5. V případě  platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není dohodnuto jinak.
5.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
5.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
5.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
5.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající  BeTasty Food s.r.o. není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@betasty.cz. Toto neplatí pro podnikatele.
6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem (v hotovosti nebo převodem na bankoví účet), jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.
6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vinou kupujícího, může prodávající účtovat kupujícímu náklady spojené s vyskladněním a přepravou směrem ke kupujícímu a zpět. Výše nákladu se řídí aktuálním ceníkem daného přepravce případně spediční společnosti, která přepravu zboží zajišťovala. Vztahuje se pouze na podnikatele.
6.6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
6.8. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

7. OSOBNÍ PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
7.1. Osobní převzetí zboží je možné v provozovnách prodejce, a to dle zvoleného místa v objednávce.
7.2. Jeli zboží skladem v provozovně totožné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout ihned po odeslaní objednávky, dle provozní doby provozovny.
7.3. Jeli zboží skladem v provozovně rozdílné s provozovnou zvolenou na objednávce je možno zboží vyzvednout na druhý pracovní den, dle provozní doby provozovny a to ihned po potvrzení provozovny, které kupující obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
7.4. Nepřevezme-li kupující zboží od potvrzení objednávky do sedmi (7) pracovních dnů, jedná se o porušení své povinnosti. Prodejce následný den objednávku na nevyzvednuté zboží stornuje.

8. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ
8.1. Doprava zboží zákazníkovi je realizována spediční společností, případně veřejným přepravcem.
8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.3. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno "skladem", prodávající zboží odešle nejpozději následující pracovní den. Pokud byla expedice pro daný pracovní den již uzavřena bude zboží odesláno v nejbližším možném termínu. Prodávající neručí za zpoždění dodání způsobené dopravcem nebo z důvodu dočasné nebo trvalé vyšší moci, jako i z důvodu mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky, vzniklé nezávisle na jeho vůli.
8.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít a zboží při dodání a to v den doručení v době od 8:00 – 18:00 hod, a zaplatit pokud již tak nebylo učiněno.
8.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, sepsat s přepravcem zápis o škodě a toto neprodleně ohlásit prodávajícímu na adresu provozovny, nebo elektronickou formou na adresu info@betasty.cz V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
8.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
8.8. Prodávající neodpovídá za zpoždění zásilky vzniklé na straně přepravní společnosti.

9. CENA DOPRAVY
9.1. Cena dopravy v rámci ČR je závislá na ceníku přepravce a hmotnosti zásilky. Cena dopravy je zveřejněna na adrese: http://www.betasty.cz/doprava-a-platba

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
10.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
10.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
10.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
10.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
10.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
10.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
10.3. Ustanovení uvedená v čl. 10.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
10.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
10.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
10.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
10.7. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
10.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

11. ZÁRUČNÍ DOBA
11.1. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží zákazníkem.
11.2. Záruční doba stanovena uvedena na každém výrobku.
11.3. Pro podnikatele se záruční doba a podmínky řídí Obchodním zákoníkem a to dle podmínek výrobce.
11.4. Při použití spediční společnosti nebo veřejného přepravce se reklamace zboží poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

12. REKLAMACE
12.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
12.2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
12.3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
12.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
12.5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Třiceti (30) denní lhůta neplatí pro podnikatele.
12.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
12.7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím telefonu.
12.8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
13.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
13.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
13.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@betasty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
13.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
13.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14. Ochrana osobních údajů

14.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

14.2  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

15. DORUČOVÁNÍ ZPRÁV
15.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty nebo poštovní adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
16.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
16.2. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
16.3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
16.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
16.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23.8.2021.

Obchodní podmínky společnosti BeTasty Food s.r.o. platné do 25.5.2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BeTasty Food s.r.o.se sídlem Oldřichova 512/42, 128 00 Praha 2 - Nusleidentifikační číslo: 03378870zapsaná v OR vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 230869pro prodej zboží…zobrazit cele

Zboží bylo vloženo do košíku.

Celkem máte v košíku:

ks zboží za
PŘEJÍT K OBJEDNÁVCE

Zapomenuté heslo
ZobrazitZboží k porovnání: 0 ks

Odborná pomoc

Potřebujete se na cokoliv zepat, nebo si nechat odborně poradit s výběrem z naší nabídky, neváhejte se na nás obrátit. Naši odborníci Vám poskytnou kvalifikované informace.

Jméno:
Telefon:
Email:
Váš dotaz:
Odeslat